Wurm Czysta Tapicerka
Kompleksowe usługi czyszczenia
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż: 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jestWURM CZYSTA TAPICERKA PIOTR WURM , wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-krzyki we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8942850412, REGON: 386958379Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: ul. Życzliwa 16C/4A, 53-030, Wrocław, Polska.
2. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane przez Firme , w zależności od celów wskazanych poniżej, odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO i zgodnie z ich treścią. Cel przetwarzania Pana/Pani danych to m.in.: podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy, współpraca Pana/Pani i firmy w ramach świadczenia usług na rzecz firme , wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego dla celów realizacji umowy cywilnoprawnej (m.in. obowiązki podatkowe), wewnętrzne cele administracyjne. Dane Pana/Pani mogą być również przetwarzane przez firme z uwagi na uzasadnione interesy Administratora Danych Osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO m.in. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jak również w celach archiwalnych, bezpieczeństwa, w zakresie rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO.
3. Podanie przez Pana/Panią niektórych danych osobowych stanowi warunek skutecznego zawarcia umowy, w konsekwencji odmowy podania danych osobowych, nie dojdzie do zawarcia umowy. Podanie danych i wyrażenie zgód co do przetwarzania danych, które nie są konieczne dla skutecznego zawarcia umowy i realizowania umowy jest dobrowolne. Jeżeli wyrazi Pan/Pani w tym przypadku zgodę to przysługiwać będzie Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile nie wystąpią prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania).
4. Dane mogą być udostępniane przez firme osobom fizycznym lub prawnym w związku z prowadzoną przez firme działalnością w tym podmiotom takim jak: doradcy prawni, biura księgo – rachunkowe, kadry- płace.
5. Dane osobowe zbierane dla celu realizacji łączącej nas umowy będą przetwarzane: przez okres wymagany przepisami prawa cywilnego (co do zasady czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat), przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego (co do zasady dane będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy), a dane przetwarzane w oparciu o zgodę będą przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, o ile nie będzie zachodzić inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania lub w razie cofnięcia zgody dane te zostaną niezwłocznie usunięte, o ile nie będzie zachodzić inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania.
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, o ile nie wystąpią prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO.
8. Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych), niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.